Yhdistys Karhijärven parhaaksi

 

Kunnostus:

Klikkaa linkkejä:
Lavian kunnan ja yhdistyksien parannustoimet:

Parannustoimet:

    Tavoitteena:
    Karhijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi toteutetaan niittojen suunnittelu ja kokeilu.

     

 

Kunnostus vaihe I

Lavian kunnan Karhijärven kunnostushanke:
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus
 

1. Projekti

Projektikoodi: A31325
Projektin nimi: Lavia Karhijärven kunnostushanke
Ohjelma: Länsi-Suomi
Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Projektityyppi: Kehittämisprojekti
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2010 ja päättyy 31.12.2013
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Lavian kunta
Toteuttajatyyppi: Kunta
Y-tunnus: 9028279-2
Osoite: Keskustie 2
Puhelinnumero: 02-5501400
Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lavia.fi
Projektin kotisivun osoite:
Vastuuhenkilön nimi: Tapio Peltoniemi
Asema: Kunnanrakennusmestari
Sähköposti: tapio.peltoniemi(at)lavia.fi
Puhelinnumero: 02-5501449

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue
Maakunnat: Satakunta
Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan
Kunnat: Lavia

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Karhijärven käytön ja hoidon intressitahot:
- Lavian kunta
- järjestöt ja yhdistykset
- vesienhoidon viranomais- ja asiantuntijaorganisaatiot
- vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat

3.3 Välilliset kohderyhmät
Ei ole.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä
Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä
Suunniteltu: 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä
Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Huomattavaa osaa Lavian pinta-alasta hallitsee suuri Karhijärvi (vesiala 3335 ha), jonka itäpäässä Lavian kirkonkylä sijaitsee. Karhijärvi on matala, rehevöitynyt järvi, jonka rannoilla ja valuma-alueella on runsaasti maataloutta. Vesi on savisameaa, ja laatu on luokiteltu välttäväksi yleisen käyttökelpoisuuden mukaan. Järven tila näyttäisi jonkin verran parantuneen viime vuosina. Järvi on voimakkaasti säännöstelty ja aikoinaan vedenpintaa on laskettu runsaasti. Karhijärveen laskee kaksi pääreittiä. Sen koilliskulmaan saapuu Ruojärven reitti, joka saa alkunsa Kankaanpään Kuninkaanlähteestä. Itäpuolelle virtaa jylhä ja kapea järvireitti, joka saa alkunsa Suodenniemen puolelta Suodenjärvestä ja josta se laskee mm. Lavijärven kautta Karhijärveen. Järven laskujokena toimii länsipäästä alkava Lassilanjoki, jossa on järven säännöstelypato ja joka laskee Inhottujärveen.
Karhijärven hydrologia on merkittävästi muuttunut vesistöjärjestelyiden myötä. Tulvahaittoja esiintyy silti yhä. Järven ekologinen tila ei ole hyvä. Sen luontoarvoja on menetetty ja se on kalataloudellisesti taantunut.
Laadukas ympäristö on tärkeä osa alueellista kilpailukykyä. Karhijärven tilan heikkenemisen estäminen edellyttää panostusta järven tilan parantamiseen.
Aiemmin toteutettujen selvitysten ja kyselytutkimuksen perusteella on arvioitu, että kiireellisiä Karhijärven tilan parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä ovat niittojen ja hoitokalastuksen toteutettavuusselvitykset.
Karhijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi toteutetaan niittojen suunnittelu ja kokeilu. Vesikasvillisuuskartoituksen perusteella toteutetaan järven umpeenkasvua ehkäiseviä ja virtauksia parantavia niittoja yhteensä voin 50 hehtaarin alueella. Riihonlahden-Riihonlammin lintuvesien suojeluohjelman alueella niittoa toteutetaan lintulampareita tekemällä.
Karhijärven kokoisen järven hoitokalastus - tai ravintoketjukunnostus - on suuri operaatio. Kun fosforipitoisuus on yli 70 µg/l ja petokalojen osuus kalastosta on pieni, on aluksi varauduttava poistamaan yli 100 kg/ha vuodessa. Karhijärvi jo nykyisellä kalastollaan on alueellisesti tärkeä virkistyskalastuksen kohde. Virkistyskäyttöarvo ja siihen liittyvän matkailun edellytykset paranisivat veden laadun paranemisen ja kalaston petokalavaltaistumisen myötä. Yli 3000 ha:n pinta-ala mahdollistaisi myös elinkeinokalatalouden harjoittamisen, mikä on nähtävä myös yhtenä järven kestävän hoidon edellytyksenä.
Hankkeessa selvitetään hoitokalastuksen toteutettavuus. Ravintoketjukunnostuksen vaikutuspotentiaali selvitetään ja tieto kohdelajeista sekä kalamäärästä tarkennetaan kolmella toisiaan tukevalla menetelmällä: 1) allaskokeella, 2) eläinplanktonseurannalla ja 3) tarkennetulla, kuoreen huomioon ottavalla näytteenotolla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma
Hankkeen ohjausryhmä ohjaa tiedottamista. Hankkeen sisällön ja toiminnan tiedottamiseksi järjestetään tarpeen mukaan yleisötilaisuuksia sekä tiedotustilaisuuksia ja tiedotteita medialle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä
Hankkeen tulokset ja johtopäätökset sisältävä loppuraportti esitellään ja julkaistaan Lavian kunnan ja SATAVESI-ohjelman Internet-sivuilla vuonna 2012.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 444
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 888

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu
Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti
Ympäristö: Ympäristöpositiivinen projekti

Lue lisää